Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Gegevens op onze website
Fiber Operator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Fiber Operator niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Fiber Operator is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Fiber Operator niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Fiber Operator geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Fiber Operator via deze website.

Hyperlinks op en naar onze website
Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Fiber Operator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door Fiber Operator worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiber Operator is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Informatie op website en berichtgeving
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Fiber Operator garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Privacy statement
Fiber Operator respecteert jouw privacy en doet er alles aan om de persoonsgegevens te beschermen. Fiber Operator vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we jouw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Het privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt je altijd op onze website. Dit privacy statement is op 11 oktober 2017 het laatste gewijzigd.

Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiele) klanten en van gebruikers van onze websites, apps en andere diensten.

Gegevens die we verzamelen:
We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

-    Gegevens die je aan ons levert.
-    Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?
Als je een website of app van ons bezoekt:

-    verwerken wij een aantal gegevens om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om onze website en app te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hiervoor het IP-adres van jouw apparaat verwerken, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die wordt gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.
-     Een online aanvraagformulier kan ingevuld worden en er kan een opmerking/vraag geplaatst worden. Wij verwerken deze gegevens zodat we de aanvraag kunnen beoordelen en contact op kunnen nemen aangaande de aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Als je een overeenkomst met ons aangaat:
-    verwerken we jouw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren, wij verwerken jouw gegevens zodat we een dienst kunnen aanbieden en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken zijn de NAW-gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht.

-    verwerken we jouw gegevens wanneer je een applicatie van ons gebruikt. Je krijgt toegang doormiddel van een gebruikersnaam en wachtwoord. We verwerken de gegevens zodat je kan inloggen op de applicatie, zoals de gebruikersnaam en wachtwoord ook verwerken we jouw naam, adres, woonplaats, postcode, gebruikslogs, IP-adres, e-mailadres, geslacht. Indien mogelijk kunnen social media accounts gekoppeld worden met een applicatie. Wanneer  het social media platform ook voor andere zaken wordt gebruikt, verwijzen we je voor informatie over deze verwerking naar het privacy beleid van de betreffende social media platform. Voor dit doel verwerken we jouw inloggegevens, specificaties van de producten en diensten die je bij ons afneemt en eventuele wijzigingen in de gegevens die door worden gevoerd

-    verwerken we jouw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het doel is om te factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.

-    hebben we graag contact met je en onderhouden we deze graag. We willen graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten/geschillen, verwerken we de NAW- en contactgegevens.

-    kan je van ons een nieuwsbrief of aanbieding ontvangen om je van dienst te zijn (promotie- en marketingdoeleinden), met jouw toestemming. We gebruiken jouw gegevens voor het doeleind je te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Tevens kunnen we je benaderen op social media platforms. Je kan je hiervoor afmelden via de link onder aan de e-mail of per brief of telefoon kenbaar maken. We verwerken de contactgegevens zoals jouw e-mailadres, NAW-gegevens en eventueel geslacht (om de e-mails te personaliseren) om de nieuwsbrief of aanbieding toe te sturen (zoals via het e-mailadres).

-    wanneer je voor werk contact met ons hebt, kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of je jouw bedrijf mag vertegenwoordigen.

Communicatie via social media:
-    wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram en LinkedIn. Als je via social media contact met ons opneemt verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doelen: om contact met je op te nemen, om de vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden, als je deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en de uitslag, of om jouw mening te horen. We verwerken hierbij jouw contactgegevens zoals bijvoorbeeld de (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten:
-    om je goed van dienst te kunnen zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product.
-    om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij persoonsgegevens verwerken of via het systeem monitoren.

Archiefdoeleinden:
-    er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzamelt. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden.

Als wij jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij van te voren om jouw toestemming. Het verwerken van persoonsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:
-    je voor de verwerking toestemming hebt verleend;
-    de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij je partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van je en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

-    de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn;
-    de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van jou;
-    de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij bewaren de persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Beveiliging
Fiber Operator treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, een informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Inschakeling van derden
We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten jouw gegevens verwerken moeten deze derden jouw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.  

Fiber Operator als verwerker
Fiber Operator kan als verwerker optreden voor haar klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door Fiber Operator uitgevoerd conform de wet- en regelgeving (waaronder de AVG).

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering
Je kan bij ons op ieder moment zelf de persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Je kan ook navragen of alle gegevens die we van je ontvangen hebben juist zijn. Binnen vier weken leveren wij een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. Je kan een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van jouw legitimatiebewijs naar ons postadres Postbus 472 5400 AL te Uden t.a.v. de directie.

Contact
Met deze disclaimer en privacy statement willen we je duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over dit document, dan kan je contact met ons opnemen door te mailen naar info@fiber-operator.nl.